Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

html5 site builder

PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy nad naszą konferencją sprawuje Prezydent Miasta Katowice

PATRONAT MIEDIALNY

Patronat miedialny nad naszą konferencją objęła redakcja Dziennika Zachodniego

PATRONAT MIEDIALNY

Patronat miedialny nad naszą konferencją objęła redakcja Naszego Miasta

„Szeroki świat Nieruchomości
– globalizacja inwestycji i finansowania”

Konferencja odbyła się 17-18.03.2016 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, ulica Olimpijska 11

Tegoroczna, XXV Konferencja organizowana przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, przeznaczona jest dla najważniejszych podmiotów rynku nieruchomości: samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, banków, firm leasingowych i factoringowych, podmiotów badających sprawozdania finansowe, rzeczoznawców majątkowych oraz developerów, pośredników, przedstawicieli firm budowlanych, biur architektonicznych i pośredników finansowych.


To wyjątkowe spotkanie daje możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zapoznania się ze sposobami rozwiązywania problemów w obszarach nieruchomościowych przez przedstawicieli samorządów z krajów sąsiednich. Wymiana doświadczeń, wspólna dyskusja nad sposobami finansowania majątku samorządowego, sposobami jego restrukturyzacji i rewitalizacji, sposoby przygotowania terenów pod nowe inwestycje a także pozyskiwanie środków unijnych, będą głównymi obszarami pierwszej części konferencji.

International Conference Center in Katowice

AGENDA

DZIEŃ PIERWSZY - SESJE SAMORZĄDOWE 

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Otwarcie konferencji

10:15-11:45 I - panel

 Restrukturyzacja, rewitalizacja obszarów samorządowych i poprzemysłowych - sesje

 Rewitalizacja terenów kopalni Katowice i Gottwald

 Rewitalizacja terenów w innych miastach

 Wartość nieruchomości, wartość zabytku, wartość miejsca. Warszawski modernizm, siła przekazu dobrej architektury.

11:45 - 12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:45 II-panel

 Restrukturyzacja, rewitalizacja obszarów samorządowych i poprzemysłowych - panel

 DYSKUSJA cz.1.

 Nowe regulacje w zakresie rewitalizacji, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

 Zarządzanie przestrzenią publiczną i wartość dodana do obiektów zabytkowych w Kazimierzu Dolnym.

 Zakres możliwych działań na restrukturyzowanym terenie - stanowisko urbanistów.

 Doświadczenia w pozyskiwaniu inwestorów dla oferowanych do sprzedaży terenów samorządowych.

 Wymogi inwestorów w zakresie przygotowania przez podmioty terenów inwestycyjnych do sprzedaży.

 Równowaga między modernizacją miejskiej infrastruktury a potrzebami społeczności lokalnych.

 Majątek samorządowy Rumunii

13:45- 14:45 Przerwa obiadowa

14:45-16:15 III- panel

 Finansowanie nieruchomości samorządowych

 DYSKUSJA: factoring, leasing, kredyt

 Sposoby finansowania inwestycji nieruchomości samorządowych - stanowisko instytucji finansowych

 Uwarunkowania i sposoby finansowania inwestycji nieruchomości samorządowych w innych krajach

 Aktualne uwarunkowania prawne w zakresie finansowania inwestycji sektora samorządowego

 Finansowanie a ryzyko i zdolności do regulowania zobowiązań przez samorządy. Rodzaj nieruchomości rozpatrywanych do finansowania a interes społeczny.

 Miejsce rzeczoznawcy majątkowego w określeniu optymalizacji i inwestycji przy wykorzystaniu środków unijnych. Pozyskanie środków unijnych a wkład własny samorządów i podmiotów publicznych. Optymalny sposób zagospodarowania a środki unijne z funduszy europejskich, celowość wydatkowania środków, udział rzeczoznawców.

 Ryzyka w inwestowaniu

16:15- 16:45 Przerwa kawowa

16:45 - 18:15 IV-panel

 Trafność wycen

 Uwarunkowania i sposoby finansowania inwestycji nieruchomości samorządowych w Ukrainie na obecnym etapie integracji

 Wycena portfeli nieruchomości dla Funduszy Inwestycyjnych

 Ryzyko trafności wycen

20:00 - 20:40 Koncert muzyki klasycznej

20:40 - 21:00 Jubileusz 35 -lecia ŚSRM

21:00 - 3:00 Uroczysta kolacja

DZIEŃ DRUGI - SESJE EUROPEJSKIE 

10:00-11:30 V- panel

 Wystąpienie Przewodniczącego TEGOVA

 Transformacja Zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego poprzez regulacje Unii Europejskiej

 Wpływ Europejskiego Banku Centralnego na wycenę nieruchomości

 Europejskie i Międzynarodowe standardy wyceny - analiza porównawcza

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30 VI- panel

 Wartość Bankowo-Hipoteczna w świetle prawa unijnego

 Wystąpienie Przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego przy Europejskim Banku Centralnym

 Lobbying w Unii Europejskiej

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

14:30-16:00 VII- panel

 Wartość godziwa a wartość dla optymalnego sposobu zagospodarowania

 MSR MSSF - wartość godziwa - współpraca z rzeczoznawcami

 Dla jakich celów posługiwanie się pojęciem wartości godziwej jest obligatoryjne?

 Dla jakich celów posługiwanie się pojęciem wartości dla optymalnego sposobu zagospodarowania jest obligatoryjne?

 Wartość dla optymalnego sposobu zagospodarowania

 Wartość godziwa

 Czy potrzebne jest postrzeganie nieruchomości w wartości przyszłej (wartość nadziei i dla najlepszego sposobu zagospodarowania)

 Wystąpienie o etyce

16:00-16:30 Przerwa kawowa

16:30-20:00 VIII- panel

 Przyszłość zawodu "Rzeczoznawca Majątkowy"

 Etyka

 DYSKUSJA cz.1

 Oczekiwania rynku w zakresie doradztwa inwestycyjnego - rola rzeczoznawcy

 Interdyscyplinarna wiedza a przygotowanie rzeczoznawcy do zawodu

 Spojrzenie na nowe obszary wycen, możliwości i zakres współpracy, zapotrzebowanie na usługi kompleksowe

 Zarządzanie wartością majątku publicznego

 Współdziałanie a samodzielność, przyszłość rynku wycen

 Obszary kształcenia rzeczoznawcy majątkowego a specjalistyczne wyceny

 DYSKUSJA cz.2

 Przyszłość zawodu rzeczoznawcy

 Specjalistyczne wyceny, wymóg innej dynamiki rozwoju gospodarczego i nowe inwestycje.

20:00 Zamknięcie konferencji